Досягнення грід

 

Фізика високих енергий, астрофізика, астрономія

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 2

 Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України
Забезпечення обробки даних з Великого адронного колайдера (ВАК) в Т2-центрі ННЦ ХФТІ грід-інфраструктури експерименту CMS (ЦЕРН) та всесвітнього ВАК-гріда (WLCG)

 Радіоастрономічний інститут НАН України

Адаптація ПЗ для радіоастрономічних досліджень для роботи в грід-середовищі та модернізація грід-інфраструктури РІ НАНУ

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Застосування грід-технологій до астрофізичних трудомістких задач та розбудова грід-кластера ГАО НАН України

 

 

Біологічні науки, медичні застосування

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Медична ГРІД-система для популяційних досліджень в галузі кардіології на базі даних електрокардіограм
ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)
Створення системи зберігання медичних з використанням грід-технологій. Етап 2 (2011 р.)
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Розробка нових високо-паралельних ГРІД-методів моделювання мереж генної регуляції для системного аналізу відповіді печінки на дію інтерферону альфа
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Розробка та впровадження комп’ютерних сервісів для аналізу молекулярної динаміки білків в віртуальній лабораторії MolDynGrid та її інтеграція в європейську грід-інфраструктуру

Державна установа «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України»
Створення віртуальної організації для вирішення обчислювальних задач дослідження цитоскелету та високоефективного скринінгу антимітотичних речовин із залученням сучасних Грід-технологій
Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем НАН України
Розробка і впровадження Грід-технологій в дослідження нейросистем

 

Фізика твердої і м’якої речовини, радіофізика

Інститут фізики НАН УКраїни

Вдосконалення програмно-апаратного комплексу для молекулярного
моделювання та аналізу нано-систем у грід-середовищі.
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Впровадження та використання грід-технологій для розрахунків з перших принципів фізичних властивостей сполук на основі металів та моделювання пластичної деформації конструкційних металів і сплавів
Інститут магнетизму НАН та МОН України
Використання грід технологій для першопринципного моделювання енергетики точкових дефектів в берилії.

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України
Розробка нових методів та програмного комплексу грід-обчислень для задач радіофізики, біофізики та фізики твердого тіла

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України
Застосування грід технологій для першопринципних розрахунків електронної структури конденсованих середовищ

 

Науково-технічні та інженерно-прикладні проекти


Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
Грід-технології для проведення неруйнівного аналізу фізичних параметрів напівпровід никових структур та приладів нано-, мікро- і оптоелектроніки

Інститут прикладної фізики НАН України

Використання та адаптація програмних кодів за стандартом грід-технологій для мультимасштабного моделювання мікроструктурних перетворень у матеріалах реакторної техніки
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
Створення грід-системи моніторингу, збору та аналізу даних в енергетичній галузі на базі грід-центру з питань енергетики

 

Геофізичні, гідрофізичні, гідрометеорологічні проекти


Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Розробка і впровадження грід-технологій для систем підтримки прийняття рішень з оперативного реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру і планування довгострокових контрзаходів
Інститут космічних досліджень НАН та ДКА України
Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UNSPIDER. Етап 2

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Обчислення тривимірних сейсмічних повнохвильових моделей в грід-середовищі
Морський гідрофізичний інститут НАН України

Впровадження грід-технологій в комп’ютерне моделювання стану прибережних зон Азово-Чорноморського басейну

 

 

Інформаційна безпека, інтелектуалізація, економіка


Інститут програмних систем НАН України

Розробка та впровадження віртуального дослідницького середовища в
грід-інфраструктурі на засадах системи gCube

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
Інтелектуалізація-2011 інформаційних технологій кластерних обчислень у грід-середовищі

 Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
Розробка методів і інструментів інформаційної безпеки грід-технологій на основі міжнародних стандартів
Інститут програмних систем НАН України

Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів (КСЗІ) української національної грід-інфрастраструктури (продовження)

Інститут економіки промисловості НАН України

Реалізація комплексу економіко-математичних моделей для прогнозування наслідків впливу бюджетно-податкової політики держави на економіку регіонів на основі використання грід-технологій

 

 

 

Інфраструктурні проекти


 

 

ПОБУДОВА КЛАСТЕРІВ

 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача
Побудова кластера і грід-платформи доступу та його використання для ефективного розв’язання алгоритмічно складних задач обчислювальної механіки, цифрової фільтрації, астрофізики та космології

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
Створення та розвиток національного ресурсного грід-центру на базі суперкомп'ютера СКІТ Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича  НАН України
Побудова, на базі обчислювального кластеру ІПМ НАНУ, грід-платформи доступу до УНГ з метою проведення мультимасштабного комп’ютерного конструювання нових перспективних матеріалів

ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України
Інтеграція обчислювальних потужностей ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України у національну грід-інфраструктуру та створення віртуальної організації з комп’ютерної хімії. Етап 2

 

 

Базовий координаційний центрІнститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Підтримка роботи базового координаційного грід-центра національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Створення ресурсного центру обміну даними та підвищення пропускної здатності каналів з метою забезпечення вимог національної грід – інфраструктури
Науково-навчальний комплекс “Інститут прикладного системного системного аналізу” НТУУ “КПІ” та НАН України
Розвиток окремих сервісів розподіленого базового координаційного грід-центру національного рівня в Інституті прикладного системного

Науково-навчальний комплекс “Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ “КПІ” та НАН України
Створення практикуму з грід-технологій і розподілених обчислень та обробки даних для підготовки користувачів і адміністраторів грід-ресурсів

 

Регіональні центри


Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України
Розвиток і функціонування філії північно-східного регіонального координаційного центру українського гріда у ФТІНТ (Етап-2)

Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Вдосконалення інфраструктури та функціональності Західного регіонального координаційного грід-центру

ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)
Розбудова сегменту розподіленого регіонального північно-східного операційного грід центру з ресурсними та освітньо-тренувальними функціями на базі кластеру ІСМА НАН України. Етап 2.
Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України
Розвиток і підтримка в ННЦ ХФТІ базових грід-сервісів для обслуговування північно-схід ного сегмента української національної грід-інфраструктури